logo头像

小玉的技术博客

python中range()函数的用法及数组的操作

1
range(1,6) #代表从1到6(不包含6)

[1, 2, 3, 4, 5]

1
range(1,6,2) #代表从1到6,间隔2(不包含6)

[1, 3, 5]

1
range(6) #代表从0到6(不包含6)

数组的操作

1
2
array = [1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0]
array[0:] #列出0以后的

[1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0]

1
array[1:] #列出1以后的

[3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0]

1
array[:-1] #列出-1之前的

[1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8]

1
array[3:-3] #列出3到-3之间的

[7, 9, 2, 4]

1
array[::2] #[1, 5, 9, 4, 8]

1
array[::3]#[1, 7, 4, 0]
1
array[::-1]#数组逆序,[0, 8, 6, 4, 2, 9, 7, 5, 3, 1]
支付宝打赏 微信打赏

赞赏是不耍流氓的鼓励